Schnitzel Platz Restaurant 11-29-18

29Nov2018

City : Glendale Heights
Venue : Schnitzel Platz Restaurant
Address : 729 North Avenue
Time : 5:30-8:30


free